Regulamin

„Liga Typerów Futsal Ekstraklasy“ – regulamin

 

 1. Postanowienia wstępne
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Liga Typerów Futsal Ekstraklasy“ („Konkurs“) jest Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Startowa 13, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5472120518, KRS 0000356170 („Organizator“).
 2. Konkurs przeprowadzony będzie na stronie internetowej Organizatora, pod adresem www.futsalekstraklasa.pl w dniach od 29 września 2017 r. do 27 maja 2018 r. Organizator jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, udostępnianie strony internetowej, na której przeprowadzany jest Konkurs i wyłonienie zwycięzców Konkursu.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, jak również grą, w której wynik jest zależny od przypadku w żadnej z form przewidzianych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Select Sport A/S, spółka należycie zarejestrowana na mocy prawa duńskiego (nr rejestrowy 19011186), z siedzibą w Glostrup, Dania („Fundator”). Fundator jest wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie oraz realizację (tj. przesyłkę do zwycięzców Konkursu) nagród, o których mowa w paragrafie VII niniejszego Regulaminu („Nagrody“).

 

 1. Warunku uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik“) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora. W przypadku, gdy uczestnikiem Konkursu będzie osoba niepełnoletnia, musi ona posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w Konkursie, który odbierze nagrodę w jej imieniu. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić taką zgodę na każde żądanie Organizatora. Brak przedstawienia niniejszej zgody jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  1. podanie prawidłowych i prawdziwych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym na stronie http://www.futsalekstraklasa.pl/rejestracja, tj. prawdziwego imienia i nazwiska, adresu e-mail i wybranego przez Uczestnika hasła do logowania.

 

 1. Przedmiot Konkursu

Zadaniem Uczestnika jest typowanie wyników meczów najwyższej klasy rozgrywkowej futsalu w sezonie 2017/2018 poprzez wskazanie zwycięstwa gospodarzy, gości lub remisu, począwszy od pierwszej do ostatniej kolejki rozgrywek.

 

 1. Rejestracja
 1. Uczestnik może przystąpić do Konkursu zarówno przed rozpoczęciem pierwszej kolejki sezonu 2017/2018, jak również w każdym czasie w trakcie rundy rozgrywek ligowych, o których mowa w paragrafie III Regulaminu.
 2. Podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych może spowodować nieprzyznanie ewentualnej Nagrody.

 

 1. Wytypowanie wyniku meczu
 1. Konkurs dotyczy dwudziestu dwóch kolejek sezonu 2017/2018, począwszy od pierwszej do dwudziestej drugiej kolejki.
 2. Uczestnik może typować wyniki meczów po zalogowaniu na stronie http://www.futsalekstraklasa.pl/typer-ekstraklasa, do momentu rozpoczęcia typowanych meczów.
 3. Typowanie polega na wskazaniu przez Uczestnika przewidywanego przez siebie wyniku danego meczu: zwycięstwa gospodarzy bądź zwycięstwa gości, bądź remisu, począwszy od pierwszej do ostatniej kolejki rozgrywek.

 

 1. Zasady punktacji i klasyfikacji
 1. Punkty są przyznawane za prawidłowe wytypowanie wyniku danego meczu.
 2. Za prawidłowe wytypowanie wyniku meczu Uczestnik otrzymuje 1 (słownie: jeden) punkt.
 3. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który zdobędzie największą łączną liczbę punktów za typowanie wyników meczów, o których mowa w paragrafie III, w sezonie rozgrywkowym 2017/2018. W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników zdobyło tę samą liczbę punktów, wtedy o Zwycięzcy Konkursu decyduje kolejność zarejestrowania się Uczestnika na stronie http://www.futsalekstraklasa.pl/rejestracja. Za moment zarejestrowania się uznaje się przyjęcie przez system prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.
 4. Zwycięzcą Kolejki zostaje Uczestnik, który zdobędzie największą liczbę punktów za typowanie wyników meczów w danej kolejce rozgrywek. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik zdobędzie równą, najwyższą liczbę punktów w danej kolejce rozgrywek, o wyborze Zwycięzcy Kolejki decyduje losowanie przeprowadzane przez Komisję Konkursową.
 5. Organizator opublikuje na stronie http://www.futsalekstraklasa.pl informację o Zwycięzcy Konkursu w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu. Organizator dodatkowo poinformuje Zwycięzcę o wygranej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji.
 6. Zwycięzcy Kolejki zostaną poinformowani o zdobyciu Nagrody poprzez przesłanie im wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, w terminie 7 dni od dnia ostatniego meczu w dalej kolejce.

 

 1. Nagrody
 1. Nagrodami w Konkursie są:
  1. dla Zwycięzcy Konkursu – bon na zakupy w sklepie Select (wskazanym przez Fundatora) w wysokości 500 zł (pięćset złotych);
  2. dla Zwycięzcy Kolejki – piłkę marki Select.
 2. Uczestnik Konkursu nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani zamiany danej Nagrody na inną nagrodę.
 3. Zdobywca Nagrody w terminie 1 (jednego) miesiąca od otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w paragrafie VI ust. 6 i 7 niniejszego Regulaminu, obowiązany jest wskazać Organizatorowi adres do korespondencji, na który mają zostać wysłane Nagrody.
 4. W przypadku niepodania danych niezbędnych do przekazania Nagrody w terminie wskazanym w paragrafie VII ustęp 3 Regulaminu, Nagroda przepada.

 

 1. Komisja konkursowa
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności:
 1. zabezpieczenie zgodności wyłonienia laureatów nagród w Konkursie oraz przyznanie nagród zgodnie z Regulaminem,
 2. właściwe oznaczenie i zabezpieczenie danych osobowych Uczestników,
 3. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności dotyczących przyznania nagród w ramach Konkursu,
 4. rozstrzyganie wątpliwości zgłoszonych w postępowaniu reklamacyjnym,
 5. podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby Konkursu określone są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://www.futsalekstraklasa.pl/page/polityka-prywatnosci

 

 

 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem, wraz z uzasadnieniem, należy składać poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie http://www.futsalekstraklasa.pl/kontakt w terminie 7 dni od daty opublikowania listy zwycięzców.Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 

 1. Przepisy końcowe
 1. W przypadku przełożenia, powtórzenia, unieważnienia meczu oraz w innych sytuacjach nie uwzględnionych w tym regulaminie decyzję o tym, jak przyznawane są punkty podejmuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich pod adresem www.futsalekstraklasa.pl.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia nie będące częścią standardowego działania Konkursu, które powodują lub mogą powodować zakłócenie działania Konkursu, niezależne od Organizatora.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 23.02018 r.